Trung tâm báo động ESC - 08W2 cho phép người dùng tùy ý thiết lập việc Tắt/Mở chế độ hú còi cho từng vùng khi có báo động xảy ra.

Tin Tức- Cẩm Nang Tra Cứu khác